بزرگترین سورتمه ریلی ایران افتتاح شد پرینت

بزرگترین سورتمه ریلی ایران افتتاح شد .