ساختار سازمانی پرینت

ساختار سازمانی شرکت دهکده گردشگری حیران دارای بخش های مدیریتی مختلفی می باشد:

مدیریت فنی: جهت بهره برداری از خطوط، تعمیرات و نگهداری خطوط و ارائه طرح و انجام پروژه های فنی
مدیریت اجرایی: ارائه طرح و انجام پروژه های عمرانی
مدیریت مالی و اداری: تأمین اعتبار برای پروژه های مجموعه و مدیریت اداری مجموعه
مدیریت حراست: حفاظت و نگاهبانی از مجموعه تله کابین
مدیریت فروش: ارائه طرح های جدید برای فروش بلیط های تله کابین
مدیریت روابط عمومی: اطلاع رسانی مطلوب جهت معرفی مجموعه و استفاده از پتانسیل بالای مجموعه جهت درآمدزایی